portrety 2010

susosie M.T.

neznesitelny

Evine jablká

meteoritka

Jebezkože

prazdna hlava neboli

Monolog

Macko

Kukly